Υλοποίηση

Σχεδιασμός

Σχεδιαστική βάση
των βασικών σκοπών–δράσεων

Μέθοδος

Ολιστική εκπαιδευτική μέθοδος
του ‘3Dlexia’

Παράμετροι

11 εκπαιδευτικές παράμετροι
του ‘3Dlexia’

Άξονες δράσεων


11 άξονες δράσης του 3DlexiaCosmos