Υλοποίηση

Σχεδιασμός

Σχεδιαστική βάση των βασικών σκοπών–δράσεων

Μέθοδος

Ολιστική εκπαιδευτική μέθοδος του ‘3Dlexia’